wtorek, Grudzień 6, 2022

Czym jest DKS?

Diakonia Komunikowania Społecznego skupia ludzi, którzy dzieło ewangelizacji, podstawowe zadanie każdego ochrzczonego, realizują w świecie współczesnej kultury. Służą ad intra i ad extra, informując, formując i inspirując. Dla tych celów wykorzystują narzędzia kojarzone z pracą dziennikarzy, fotoreporterów, grafików, filmowców, dźwiękowców, informatyków, podejmują działania w dziedzinie public relations i mediach społecznościowych. Diakonia Komunikowania Społecznego nie jest jednak miejscem zastrzeżonym dla profesjonalistów, ale każdemu pozwala odkrywać i rozwijać swoje talenty.

Swoje zadania diakonia realizuje w obszarze komunikacji, poprzez obecność – na miarę możliwości i zależnie od potrzeb – we wszystkich rodzajach współczesnych mediów. Organizuje obieg informacji wewnątrz Ruchu, ale działa również na rzecz całego społeczeństwa, podejmując „głoszenie niezmiennej prawdy w języku wyrażającym jej stałą nowość” (Evangelii Gaudium 41). Dbając o wewnętrzne krążenie życia DKS łączy i koordynuje rozmaite inicjatywy o różnym zasięgu, tworzy płaszczyzny wymiany informacji, wspiera inne diakonie w efektywnym wykorzystaniu mediów, a także tworzy i utrzymuje własne gazety, strony internetowe czy fanpage’e. Katalog projektów nie jest zamknięty, ponieważ współcześnie niewiele dziedzin rozwija się równie szybko, jak narzędzia i formy zarządzania informacją. DKS ma ambicję być wszędzie tam, gdzie powstają organizacyjne i techniczne możliwości ewangelizacji współczesnej kultury.

Diakonia Komunikowania Społecznego stara się również animować medialną aktywność członków Ruchu. Na bazie własnych doświadczeń oraz wykorzystując zaprzyjaźnionych profesjonalistów (dziennikarzy, specjalistów PR, fotografików czy informatyków) prowadzi formację medialną we wspólnotach, ucząc jak świadomie korzystać z mediów i być w nich obecnym w duchu Nowej Kultury.

Działalność dziennikarska i wyzwania techniczne to nie wszystko, o co troszczą się członkowie DKS. Jest to zaledwie początek drogi, która prowadzi konsekwentnie do spotkania z drugim człowiekiem; służba DKS ma prowadzić od komunikacji do komunii. Ewangelizacja, a więc zaproszenie do przyjęcia Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, jest zawsze owocem spotkania twarzą w twarz, osobistego świadectwa. Nie jest to możliwe bez uznania prymatu człowieka nad techniką, ukierunkowania siebie i innych na Boga i bliźniego. Nie jest to wreszcie możliwe bez własnej, stałej i zaangażowanej formacji. Członkowie DKS realizują ją zgodnie z charyzmatem Ruchu Światło-Życie.

Wszystko to i wiele więcej, dzieje się, aby przełożyć wiarę na fakty kulturowe i społeczne, tworzone i realizowane przez możliwie najszerszą grupę osób. Ad maiorem Dei gloriam.

Animator działań medialnych

„Macie być ludźmi wierności przekazu, ludźmi nawrócenia, pokuty, macie być ludźmi modlitwy, macie być ludźmi Eucharystii, w końcu – ludźmi posłuszeństwa”.

ks. Wojciech Danielski

 1. Kim jest?
  • członkiem Ruchu Światło-Życie po formacji podstawowej,
  • wolontariuszem (pracuje nieodpłatnie, służy),
  • człowiekiem idei i jednocześnie człowiekiem czynu.
 2. Co potrafi?
  • rzetelnie zdobywać informacje i dokonywać refleksyjnej ich oceny,
  • wyrazić siebie i swoje otoczenie w sposób zrównoważony i poprawny,
  • zdobywać specjalistyczne umiejętności i wiedzę (np. uczy się robić zdjęcia, pisać teksty, administrować stronami lub profilami, programować, zarządzać, organizować itp.),
  • rozwijać kompetencje informatyczne, informacyjne, komunikacyjne, prawno-ekonomiczne i etyczne.
 3. Co go motywuje?
  • żywa, osobowa relacja z Jezusem Chrystusem, który jest jego Panem i Zbawicielem,
  • potrzeba działania dla dobra drugiego człowieka i wspólnoty,
  • chęć głoszenia Dobrej Nowiny w miejscach, gdzie przebywają potencjalni odbiorcy (np. w świecie wirtualnym),
  • świadomość służby wielkiej i ważnej sprawie: Bogu, ewangelizacji Kościołowi, zbawieniu,
  • poczucie obowiązku i współzależności.
 4. Jak działa?
  • profesjonalnie: pozyskuje współpracowników, komunikuje się, koordynuje działania, zarządza projektem, dba o atmosferę posługi i pracy,
  • dzieli się wiedzą i umiejętnościami,
  • rozumie cel i przyczyny stosowanych ograniczeń (np. w zakresie przekazywania niektórych informacji, ochrony wizerunku itp.), poddając się obowiązującym zasadom,
  • zależy mu na weryfikacji i kontroli jakości jego pracy,
  • jest otwarty na konstruktywną krytykę.
 5. Komu i czemu służy?
  • Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele,
  • Ewangelii,
  • bliźniemu,
  • wspólnocie,
  • kulturze spotkania,
  • własnemu wzrostowi duchowemu.
 6. Jaki jest cel jego pracy?
  • ewangelizacja i preewangelizacja, szerzenie orędzia chrześcijańskiego i Magisterium Kościoła,
  • przekładanie wiary na fakty kulturowe i społeczne,
  • budowanie i umacnianie chrześcijańskiej tożsamości,
  • integracja środowiska(Kościoła, Ruchu, parafii),
  • aktywne uczestnictwo w życiu świata,
  • kształtowanie świadomego oraz krytycznego sposobu odbierania i korzystania ze środków społecznego przekazu,
  • przekazywanie z miłością rzetelnych informacji.

Jak działa DKS?

Diakonia Komunikowania Społecznego jest jedną z diakonii specjalistycznych działających w ramach Ruchu Światło-Życie.

Odpowiedzialni za diakonię na szczeblu centralnym uczestniczą w pracach Centralnej Diakonii Jedności, a odpowiedzialni diecezjalni w pracach Diecezjalnej Diakonii Jedności i w Dniach Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w filiach.

Wszystkich członków diakonii zapraszamy do uczestnictwa w oazach jedności oraz do współpracy przy realizacji podejmowanych przez nas projektów. Czekamy również na Wasze inicjatywy, które chcielibyście realizować w ramach naszej diakonii.

Zadania Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego

 • budowanie wspólnoty osób podejmujących odpowiedzialność za centralne dzieła komunikowania społecznego;
 • tworzenie płaszczyzn wymiany doświadczeń (dzielenie się własną wiedzą, pomaganie innym i czerpanie inspiracji z działań innych jest istotnym elementem rozwoju osobistego i diakonijnego);
 • koordynowanie prac diakonii diecezjalnych;
 • przygotowanie liderów, którzy mogliby koordynować duże projekty medialne międzydiecezjalne, międzydiakonijne;
 • przygotowywanie pomocy formacyjnych.

Zadania Diecezjalnej Diakonii Komunikowania Społecznego

 • budowanie wspólnoty osób podejmujących odpowiedzialność za diecezjalne dzieła komunikowania społecznego;
 • koordynowanie prac diakonii rejonowych i parafialnych związanych z realizacją misji DKS;
 • współpraca z diakonią centralną;
 • wspomaganie tych środowisk i diakonii, które medialne radzą sobie słabiej;

Na co warto zwrócić uwagę?

 • Cenne jest tworzenie wspólnej strony diecezjalnej, na której w jednym miejscu można znaleźć informacje o życiu wszystkich środowisk w danej diecezji. Nie warto tworzyć wielu małych, zamkniętych obiegów informacji.
 • Należy dbać o multiplikację wiadomości i wymianę informacji między różnymi kanałami informacyjnymi.
 • Diakonia DKS na poziomie parafii powinna się włączyć w prowadzenie strony parafialnej, gazetki, gablot. Jej członkowie powinni uczestniczyć w pracach diecezjalnej DKS.
 • Ważne jest planowanie treści, zwłaszcza relacji ze wszystkich ważniejszych spotkań w diecezji czy ogólnokrajowych, które na stronach po prostu powinny się znaleźć.
 • Trzeba budować w sobie i innych przekonanie o konieczności wymiany doświadczeń czy dzielenia się informacjami.
Napisane przez: wbajdecki. Materiały ze strony Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego